திருக்குறள் போட்டி அறிவிப்பு


நண்பன் அறக்கட்டளை அறிவிப்பு

“The following is a third party sponsor announcement. FeTNA makes no representations or warranties of any kind, about the content of this announcement. This is just an announcement and the reader should consult financial advisor before making any financial decisions.”

Nanban Foundation is a non-profit organization that focuses on providing free, high-quality financial education famously known as “GK Strategies” to all for free. Every Quarter this foundation conducts intense GK Financial Strategies for participants. The participants will have practical knowledge of using these strategies to generate potential cash flow into their bank accounts. Next training starts on January 22nd!

This is your opportunity to learn and take control and grow your wealth all within your account within your control.

Please forward this message to your friends and families who are interested in taking control of their financial future and educate themselves on a consistent way of generating cash flow in a risk-free manner. The training is absolutely free with no strings attached.

Register for this training here : https://nanbanfoundation.org/

Nanban FoundationQ1 sessions held on January 22nd – 23rd & 29th – 30th, 2022 starting at 11:00 am CST

nanbanfoundation.org

Also, you can be part of our telegram group by using the QR code below for the ongoing updates and any additional help you may need post training.

We look forward to having you join the GK Strategies training community!


பேரவையின் இருவர் உள்ளம்

பேரவையின் இருவர் உள்ளம் எனும் புதிய முன்னெடுப்பு வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் 2022 இல் உதயமாகிறது. இதைக் குறித்த விவரங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.


சிறப்புத் திறன் குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி

Special Event for Children with Special Needs

Date : Sunday, March 6th,

Time : 10 AM to 4 PM EST.

More details will be shared soon.