Tamil School Board

Dr. Vasu Renganathan
Dr. Vasu RenganathanPresident
Dr. Sridhar Santhanam
Dr. Sridhar SanthanamTreasurer
Mrs. Kavitha Gnanasekaran
Mrs. Kavitha GnanasekaranSecretary