Past Presidents

 Year  President  Vice President  Secretary  Treasurer  Committee members
 1970  V.Jagadeesan  R.Shanmuga
sundaram
 C.Kothandaraman  M.S.Thomas Thyagarajan
Gopalakrishanan
K.Bharathan
 1971  R.Shanmuga
sundaram
 G.Srinivasan  D.S.R.Sharma  R.G.Rajan Kittappa
Ayyanathan
Gooalakrishanan
 1972  M.S.Thomas  C.Kothandaraman  K.Muthuswamy       – G.Srinivasan
Veluswami
 1973  G.Srinivasan  K.Muthuswamy  R.G.Rajan  N.Jayaraman V.S.Krishanan
S.Razhavan
 1974  S.Raghavan  K.Bharathan  V.S.Krishnan       – C.Korhandaraman
D.S.R.Sharma
 1975  D.S.R.Sharma  S.Raghavan  Asok 
                       Raghunanthan
 R.G.Rajan L.Ramanathan
Ramachandran
 1976  K.Muthuswamy  Pothiraj  S.K.Rajan  Kumar M.S.Swamikkannu
 1977  R.Shanmuga
sundaram
 C.Kothandararnan          –  S.K.Raian           –
 1978  S.K.Rajan  N.S.Visvanathan          –  R.Kalman           –
 1979  S. Palaniannan             –  K.Muthuswamv       –           –
 1980  Meena Seth  Indira Raian  Ammadi
Thyagaraian
Maragathan
Krishnan
          –
 1981  C.Kothandaraman  R.G.Rajan  N.S.Visvanathan  V.S.Krishnan  Paianiappan
Ramanathan
 1982            –             –             –        –           –
 1983           –             –             – MeenaSethPrabah
Subramanian
Indira Visvanathan
 1984  M.M.Subramanian  Ramu Malayandi  P.S.Kalyanaraman
   R. Sivakumar
 Indira Visvanathan R. Mutharasan
Vaidehi
Kannan
 1985  Sarojini Ramanathan  Hariharan  D.Ratinasabapathy  Nalini Eyer T.S.Venkataraman
R.Chinnappan
 1986  R.Sivakumar  JhansiKandasamy  D.Ratinasabapathy  Vish Vishwanathan Josephine
Paulraj Karpagam
MutharasanPrabha
SubramaniamVikram
Janakiram
Next
Nice TürkiyeNice MotorNice TürkiyeNice TürkiyeBft TürkiyeBft MotorBft TürkiyeNice BariyerMantar BariyerBariyer Sistemleri